Misjon i Lys våken!

Her ligger testopplegget til temaet Lys våken, i prosjektet Misjon i Trosopplæringen. Her finner dere tips og råd, ressurser til dramatisering, tre poster til gudstjenesteverksted, måltid og kvelds- og morgensamling. Vi gleder oss til å få deres tilbakemeldinger!

Misjon er å dele

Mange forbinder misjon med å samle inn penger til andre land, eller misjonærer som reiser langt av sted. I løpet av de siste årene har NMSU gått gjennom en språklig bevisstgjøring. Vi har sett det nødvendig å skape et språk som utvider misjonsforståelsen, slik at misjon blir forstått som Guds misjon og at det er noe som angår alle, alle steder. Når NMSU nå snakker om misjon, sier vi derfor at misjon handler om å dele tro, tid, ting og talent.

Nytt ressursmateriell

Da vi fikk støtte til dette prosjektet så vi raskt av det finnes mye ressursmateriell allerede og vi vet også at mange menigheter har gode opplegg som de kjører år etter år. Dette opplegget inneholder derfor ikke et helt ferdig opplegg, men noen konkrete ressurser som dere kan bruke og noen refleksjoner for dere som er ledere.

Om materiellet

Når vi skal arbeide med misjon i Lys våken, har vi valgt å ta utgangspunkt i gudstjenesten, da denne er misjonal i sin form, og derfor skaper en god ramme for tematikken. Kirkeklokkene kaller sammen mennesker i alle aldre til gudstjeneste, og når gudstjenesten er ferdig sendes vi ut i hverdagen til tjeneste for Gud og våre medmennesker. Vi kan tenke oss at kirkeklokkene sier: Kom! Gå! Når barn og unge deltar i gudstjenesten er de del av et verdensvidt fellesskap der alle i slutten blir sendt til å tjene og dele.

Vi anbefaler å ta utgangspunkt i liturgien i din lokale menighet. «Resultatene» av gudstjenesteverkstedet og drama integrerer dere i gudstjenesten. Dette krever tett samarbeid mellom kateket/menighetspedagog/trosopplærer og prest.
Vi har også valgt å bruke søndagens tekst. Dette er et valg vi har gjort for å vise hvordan det går an å snakke om misjon uten å bruke de tradisjonelle misjonstekstene og for å bruke en tekst som allerede er tenkt inn til denne søndagen.

Kontaktperson

Dorrit Vignes Isachsen
40406024
dorritvi@nmsu.no

Vi anbefaler å tenke helhet og «less is more». Repeter sanger, elementer fra gudstjenesten og vær bevisst på hva dere ønsker å formidle hvor.

Dette er bare en test!

Husk på at materiellet på dette stadiet er under utprøving. Vi anser ikke dette for et ferdig produkt og vi vil ha alle typer tilbakemeldinger! Det vil bli utarbeidet et eget evalueringsskjema.

Materiellet til testing er laget på bokmål (bibeltekster til dramaforløp er på begge målformer). Etter testrunde blir materiellet selvsagt presentert på begge målformer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Dorrit Vignes Isachsen på telefon 40 40 60 24 eller e-post dorritvi@nmsu.no.

Innhold til en Lys våken-dag

Det settes av tid til et gudstjenesteverksted, der det arbeides med innhold til en Lys våken-gudstjeneste. Se egne linker for hver enkelt «modul». Dersom det er mange barn til stede, kan dagen organiseres som et verksted, der barna rullerer på gruppene. Dersom du har en liten gruppe, kan lederen gjennomføre de ulike aktivitetene selv.

Drama (2,5-5 timer, avhengig av størrelse på gruppe og valg)

Gjennomfør dramaforløpet.
Det følger fire dokument med dette opplegget:

Gudstjenesteverksted. (3 stasjoner à 30 minutter på hver stasjon)

 1. Kom og gå!
  Vi forklarer gudstjenesten.
  Finn materiell til post 1 her.
 2. Lære liturgi og salmer.
  Gå gjennom liturgien i Lys våken-gudstjenesten og salmene som skal synges. Denne posten krever et samarbeid med prest og/eller kantor. Det beste er om en av de to deltar under samlingen og tar ansvar for denne posten.
  Finn materiell til post 2 her.
 3. Misjonsprosjekt.
  På denne posten kan barna lære om misjonsprosjektet til menigheten. Dersom menigheten har misjonsavtale med NMS, kan en finne informasjon om prosjektet her.

Måltid (1-2 time, avhengig av hvordan måltidet organiseres)

Vi oppfordrer til at barna deltar selv i tilberedelse av et måltid. Flere steder i Bibelen ser vi at Jesus delte fellesskap rundt et måltid. Vi ønsker at barna på Lys våken får oppleve gleden over å lage til et måltid, og å dele et måltid sammen med sine venner. Misjon handler også om å arbeide for en rettferdig verden. Å samles rundt et måltid gir en god anledning til å snakke om fordeling av goder og å dele med andre. Hva den enkelte menighet har av ressurser knyttet opp mot Lys våken varierer mye, derfor foreslår vi måltid som tar kort tid å forberede, eller lengre tid. Men dele-perspektivet tar vi uansett inn i opplegget.

Finn materiell til måltidet her.

Kvelds- og morgensamling

Før kvelden, samle barna. Oppsummerer dagen og forbered til gudstjenesten neste dag. Repetisjon av morgendagens liturgi og salmer.

Avslutt med kveldssamling. Andakt til kveldssamling finnes her.

Søndag morgen: Repetisjon av liturgi, salmer, gudstjeneste.

Her er forslag til kveldssamling og morgensamling.

Evaluering av ressursene

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro