om followme

followme er NMSUs nettverksbyggende oppfølgingskonsept for unge ledere i alderen 15–25 år. Arbeidet er særlig utviklet for menighetene i Dnk, men vil også fungere for alle menigheter og organisasjoner som har unge ledere, og som ønsker å være en del av et større nettverk.

 

 Visjon: Se – samle – styrke

Motto: Gøy – kvalitet – fellesskap

Forbilde

Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.
Han sa: Følg meg!
Han levde sammen med disiplene sine og
var selv eksempelet på lederskap.
Og disiplene lærte mens de gikk.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi har Jesus som forbilde.

Å være et forbilde

Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter followme i system. De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort oppmerksomme på at de yngre lærer ved å følge med på dem. Disse eldre ungdommene får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å gjøre en god jobb.

Bilde

Menigheten

followme ønsker å hjelpe menigheter til å følge opp sine ungdomsledere. Det gjør vi gjennom nettverksbygging, men den viktigste jobben skjer i den lokale menigheten. Her kan man ha ungdomsklubber, konfirmantarbeid, KRIK, speider, TenSing o.l. Ungdommene som fungerer som ledere i disse gruppene utgjør den lokale followme-gruppen. Det er menigheten som melder seg inn i followme.

Bilde

Lokalgruppa

Den lokale followme-gruppa består av ungdom mellom 15 og 25 år som fungerer som ledere i menigheten. Lokallederen samler lokalgruppa jevnlig til samlinger der man får dekket behovet for både et kristent fellesskap og et kollegafellesskap. followme har sett at de jevnlige samlingene i den lokale gruppen er nødvendige for å bygge og vedlikeholde et godt fellesskap, samt for å holde oppe inspirasjonen for de av ungdommene som er ledere i menighetsarbeidet.

Den lokale followme-gruppa har vist seg å virke rekrutterende. Mange menigheter har god erfaring med å invitere fjorårets konfirmanter med som ledere. Da er det avgjørende at disse kommer inn i et miljø der de blir tatt godt imot av andre ungdommer.

Lokalsamlingen

I de lokale followme-samlingene legges det mest vekt på det sosiale, gjerne rundt matbordet. Andre viktige ingredienser er lederopplæring, åndelig veiledning og evt. planlegging og evaluering av aktiviteter.

Lokalleder

Hvem har ansvar for å følge opp ungdomslederne i menigheten? Dette er det første vi spør om når en menighet ønsker å bli med i followme. Vi anbefaler at menigheten velger en voksen person til denne oppgaven, fortrinnsvis en ansatt. Det kan være en ungdomsarbeider, prest, kateket eller andre. Den viktigste oppgaven til lokallederen er å se ungdomslederne og bygge fellesskap med dem; “se, samle, styrke”

Ledergruppen

På samme måte som ungdomslederne knyttes opp til et større nettverk av ungdomsledere, knyttes også den ansatte (lokallederen) opp til et nettverk av andre lokalledere, som blir sett, samlet og styrket av en nettverksleder. Ledergruppen har månedlige samlinger.

Nettverksleder

Nettverkslederen har ansvar for å samle lokallederne til månedlige samlinger. Nettverksleder kan også tilby individuelle samtaler med dem. Når det skal arrangeres nettverkssamlinger (f.eks. SPARK), så er det nettverkslederen som holder i trådene, og sørger for å innkalle til planleggingsmøter osv.

Hvem som er nettverksleder vil se ulikt ut i forskjellige nettverk. Det kan for eksempel være en av lokallederne, ungdomsrådgiver på bispedømmekontor, barne- og ungdomskonsulent i NMSU eller lignende.

Nettverket

SPARK er en inspirasjonsdag i begynnelsen av høstsemesteret. SPARK arrangeres i nettverket (noen steder kan flere nettverk gå sammen om dette). De eldste ungdommene i nettverket (20+) kan med fordel tas med i planleggingen av SPARK sammen med lokallederne.

followme arrangerer en årlig KONFERANSE som er for alle nettverkene. På konferansen får ungdommene undervisning gjennom flere ulike seminar og andre samlinger. På konferansen benyttes både eksterne og interne foredragsholdere, som legger opp undervisning innenfor tema som er aktuelle og matnyttige for lokalgruppene.

Bilde
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk