om followme

followme er NMSUs nettverksbyggende oppfølgingskonsept for unge ledere i alderen 15–25 år. Arbeidet er særlig utviklet for menighetene i Dnk, men vil også fungere for alle menigheter og organisasjoner som har unge ledere, og som ønsker å være en del av et større nettverk.

 

Visjon: Se – samle – styrke

Motto: Gøy – kvalitet – fellesskap

Forbildet

Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus.
Han sa: Følg meg!
Han levde sammen med disiplene sine og
var selv eksempelet på lederskap.
Og disiplene lærte mens de gikk.
Så sa han igjen: Følg meg!
Vi har Jesus som forbilde.

Konseptet

followme er et oppfølgingskonsept som følger opp ungdommer i alderen 15–25år som er eller ønsker å være ledere i større eller mindre grad i menigheten sin. På samme måte som ungdomslederne knyttes opp til et større nettverk av ungdomsledere, knyttes også den ansatte (lokallederen) opp til et nettverk av andre lokalledere, som blir sett, samlet og styrket av en nettverksleder.

followme-konseptet er altså ikke først om fremst et kurs, men har som mål å istandsette menighetene til målrettet å følge opp sine unge, ved å se, samle og styrke ungdommer til å dele tro, tid, ting og talent.

followme kan likevel fungere som et kurs, der man gjennom flere år øker sin kompetanse innen eget trosliv og ledelse. followme benytter en erfaringsbasert ledelsesmetode i oppfølgingen av lokallederne. Å dele erfaringer blant menighetene i nettverket har vist seg å fungere veldig bra!

Menigheter som melder seg inn i followme vil motta ulike ressurser fra NMSU som kan benyttes i oppfølging av ungdomslederne. Hver menighet står allikevel fritt til å bruke det opplegget den selv ønsker, i sin lokale followme-gruppe.

Ved den årlige KONFERANSEN, som er for hele followme-nettverket, får ungdommene undervisning gjennom flere ulike seminar og andre samlinger. followme samarbeider tett med menighetenes lokalledere, for å vite hva som rører seg i ungdomsmiljøene. På konferansen benyttes både eksterne og interne foredragsholdere, som legger opp undervisning innenfor tema som er aktuelle og matnyttige for lokalgruppene.

SPARK er en inspirasjonsdag i begynnelsen av høstsemesteret. SPARK arrangeres i nettverkene (noen steder kan flere nettverk gå sammen om dette). Nettverksleder sammen med medarbeidergruppen (lokalledere og frivillige ungdom 18+) arrangerer SPARK sammen.

Bilde

Å samle alle ledere til en lokal followme-gruppe

followme handler om å samle alle ungdomslederne i menigheten i én gruppe, nemlig den lokale followme-gruppa, der ungdommene får dekket behovet for både et kristent fellesskap og et kollegafellesskap. Disse er ledere i f.eks. klubbene, konfirmantarbeidet, KRIK, speideren, Ten Sing o.l., og som kan inspirere hverandre til arbeidet som leder for de enkelte avdelingene. followme-gruppa har vist seg å virke rekrutterende.

Ofte ser vi at når ungdommene når 15–16-årsalderen, avtar interessen for å delta i aktivitetene som foregår i menigheten.
Samtidig viser det seg at den samme aldersgruppen liker å få ansvar og å være med på å gjøre en jobb. Sammen med det kristne fellesskapet i followme-gruppa gir menigheten ungdommene sine flere gode grunner til å bli værende i menighetsfellesskapet.

 

Lokalsamlingene

I de lokale followme-samlingene rundt om i menighetene legges det mest vekt på det sosiale, gjerne rundt matbordet. Andre viktige ingredienser er lederopplæring, åndelig veiledning og evt. planlegging og evaluering av aktiviteter.

followme har sett at de jevnlige samlingene i den lokale gruppen er nødvendige for å bygge og vedlikeholde et godt fellesskap, samt for å holde oppe inspirasjonen for de av ungdommene som er ledere i menighetsarbeidet.

Erfaringene våre viser at de månedlige samlingene i den lokale followme-gruppen er plassen hvor ungdomslederne kommer og har lyst til å komme. Det finnes en egen instruksjonsbok i fm om hvordan man bygger gode lokale samlinger.

Være et forbilde

Ungdom lærer helst av å se på annen ungdom. Eldre ungdom er forbilder for yngre ungdom. Dette setter followme i system.

De yngste lederne får derfor vite at de både kan og skal se på de eldre. De eldre blir gjort oppmerksomme på at de yngre lærer ved å følge med på dem. Disse eldre ungdommene får på denne måten en bekreftelse på at de sitter på noe som er verdt å gi videre. Vel vitende om at de yngre lederne ser opp til dem, blir de eldste inspirert til å gjøre en god jobb.

Konf.

Dnk satser stort på 14-åringene gjennom konfirmasjonen. followme bygger videre på dette. Mange menigheter har gode erfaringer med å invitere fjorårets konfirmanter med som ledere. Da er det avgjørende at fjorårskonfirmantene kommer inn i et miljø der de blir tatt godt imot av andre ungdommer! Dette setter followme inn i system.

Når menigheten arrangerer ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter, bør den samtidig sette dem i en tjeneste sammen med eldre ungdom. Dette gir best sjanser for langsiktige resultater. followme har et eget kurs kalt followme training, og som er spesielt tilrettelagt for fjorårskonfirmantene. Dette kurset har som mål å føre disse ungdommene inn i fellesskapet i den lokale followme-gruppa.

Kristen leder?

I followme trenger ikke ungdommene bekjenne seg som kristne for være med som leder. followme mener det er viktig å gi rom for å kunne jobbe med disse spørsmålene, samtidig som ungdommene får lov til å stå i en tjeneste.

Som followme-leder skal man selvsagt være lojal mot kirkens lære. Dette er normalt ikke et problem. Utfordringen ligger heller i at altfor mange ungdommer ikke får muligheten til å være med i et miljø der troslivet står sentralt.
Derfor er det viktig at både eldre ungdom, voksenledere og ikke minst de åndelige veilederne skaper muligheter for samtaler rundt kristentroen, bekjennelse til den treenige Gud og åndelig vekst.

 

Voksenledere

Voksenledere har en viktig funksjon! Ungdommer er i en selvstendiggjøringsprosess, men har fortsatt behov for å blir sett og å få bekreftelse på at de gjør en god jobb. Dette er den viktigste oppgaven til en voksenleder: å se ungdommene, bekrefte dem og støtte dem. Ungdom trenger at voksne er til stede og at de viser en genuin interesse for dem. Nå kanskje mer enn noen gang er det behov for voksenlederrollen i menighetens ungdomsarbeid.

followme-samlingene i lokalmenigheten er en viktig arena for opplæringen i det personlige troslivet og for utviklingen av den generelle lederkunnskapen. Disse samlingene er en plass som voksenlederne og de åndelige lederne bevisst bruker til å vise omtanke for den enkelte ungdomslederen. Lokalsamlingen er en god plass for å løfte opp ungdomslederne og påpeke den enkeltes spesielle evner.

 

Åndelige veiledere

Det er forskjell på lærere og åndelige fedre, skriver Paulus i 1 Kor 4,15. Lærere gir kunnskapsbasert undervisning, mens åndelige fedre hjelper til tro, bekjennelse og åndelig vekst.

Får våre ungdommer møte sine åndelige fedre i kirken sin? For noen er dette far og mor. For andre er det konfirmantpresten eller speiderlederen. Eller alle. Eller ingen av dem.

Jevnt over er det nok ganske tilfeldig hvor godt den enkelte ungdomsleder blir utfordret og møtt av en åndelig veileder. Mange menigheter er flinke til å organisere arrangement og skape engasjement rundt prosjekter. Men blir ungdomslederne som deltar, utfordret på sitt eget trosliv gjennom disse?

Nettverket

 

– for ungdommene
Den lokale followme-gruppen står ikke alene. followme arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE i begynnelsen av sommerferien. Ved å koble de lokale followme-gruppene sammen, får ungdommene et nettverk. Har en av menighetene i followme-nettverket kun fem ungdommer i sin lokale gruppe, kan disse likevel få opplevelsen av å være mange flere.

For lederne skaper det entusiasme å stå sammen. Det blir gøy å være leder! Det motsatte er utmattende og skaper diskontinuitet. Ensomme ledere holder ikke lenge. followme hjelper ungdomslederne til å holde på gløden. Dette skaper igjen grobunn for rekruttering; når ledere er flere og har det gøy sammen, skapes et miljø som flere ønsker å være en del av.

 

– for menighetene
Det er vanlig med hyppige utskiftinger blant de som jobber med ungdom. Å stå i dette arbeidet kan være utfordrende, særlig om man føler seg alene. Gjennom followme-nettverket står lokallederne sammen, noe som gir den samme effekten som ungdomslederne erfarer. Det skaper entusiasme å stå sammen! followme arrangerer månedlige ledersamlinger for lokallederne. Her er målsetningen den samme som for lokalsamlingene, nemlig bygging av fellesskap, åndelig påfyll og lederpåfyll. Nettopp dette aspektet ved followme-konseptet er det som blir trukket frem som det viktigste for de menighetene som har vært med i konseptet en viss tid.

Ofte stilte spørsmål

Når er spark og konferanse?

Spark legges til den første lørdagen etter at ungdomsskolen starter opp etter sommerferien, Konferanse til den første helgen i skolens sommerferie.

Hva er forskjellen mellom followme og eksempelvis milk, liv og fiber?

Kort svar: Relasjon fremfor undervisning.

Lengre svar: Det viktigste for followme er at menighetens ungdommer blir sett og fulgt opp av eldre ungdommer og voksne kristne fra menigheten sin. Derfor har vi lagt vekten på oppfølging, altså at noen bruker tid på å være sammen med ungdommene, fremfor ren kursing.

followme mener selvsagt at det er bra at menighetene i tillegg underviser ungdomslederne sine vha. opplegg som f.eks. MILK, LIV og FIBER, eller bøker som f.eks. En helt overkommelig disippel.

Hvem er menighetens ‘kontaktperson’?

Kontaktpersonen er den personen fra menigheten som er ansvarlig for den lokale follow me-gruppa, og er den personen som follow me forholder seg til.

Kontaktpersonen er som regel ungdomsarbeideren i menigheten, men kan egentlig være hvem som helst som menigheten utpeker til å gjøre denne jobben.

follow me anbefaler menigheten å peke ut en voksen person til oppgaven som kontaktperson.

Hva er ledergruppa?

Ledergruppa er navnet på møtene mellom daglig leder i follow me og kontaktpersonene fra follow me-menighetene.
Daglig leder kaller inn til månedlige møter i Ledergruppa, på dagtid. Møtene i Ledergruppa består som regel av en lunsj, undervisning, erfaringsdeling og drøfting av evt. utfordringer.

Hva er medarbeidergruppa?

Medarbeidergruppa er den gjengen som står for bl.a. planlegging og gjennomføring av nettverkssamlingene.

 

Det er et positivt tegn at en ungdom ønsker å ta på seg større ansvar. Ungdommer som har fylt 19 år, kan derfor være med i Medarbeidergruppa, dersom de ikke ønsker kun å være deltaker lenger.

Ungdommene i Medarbeidergruppa er og regnes likevel som deltakere, og meldes på nettverkssamlingene sammen med menighetens øvrige ungdommer.

Hvem regnes som en leder?

followme lar det være opp til hver enkelt menighet å vurdere hvem som skal kalles leder. Noen menigheter regner kun med de som er med nokså hyppig (eks. konf.undervisning, klubb og kor), mens andre også teller med de som ikke er med oftere enn én gang i året (eks. konf.leir).

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk