Personvern

Personvernerklæring for Det norske Misjonsselskap (NMS) og Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU)

Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke.

NMSU er opptatt av personvern, og vi følger de til enhver tid gjeldende lover på området. På de områder av vår virksomhet der vi trenger personopplysninger, samler vi inn og registrerer bare de opplysningene som er nødvendige for den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke opplysningene lenger enn nødvendig.

Vi er medlem av Norges Innsamlingsråd, og vil så langt det er mulig forholde oss til bransjenormen for frivillige organisasjoner som utgis og vedlikeholdes av dem. Bransjenormen er tilgjengelig på nettsidene til Norges Innsamlingsråd.

Behandlingsansvarlig

NMS og NMSU er egne juridiske enheter. NMSU mottar all støtte til driften fra NMS, og forholdet mellom organisasjonene er tett og regulert gjennom egne avtaler. Det benyttes for eksempel samme personal- og økonomiseksjon, og samme leverandører for IKT og CRM-systemer. NMS og NMSU har derfor samme personvernerklæring.

Generalsekretæren er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i NMS.

Daglig leder i NMSU er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i NMSU.

Hvilke personopplysninger har NMS/NMSU om deg?

I all hovedsak vil persondata være gitt av deg enten på digitale eller analoge skjema, via e-post eller over telefon. Dette skjer for eksempel hvis du gir en gave, eller hvis du melder deg på et arrangement.

I noen tilfeller vil vi lagre opplysninger gitt av andre, for eksempel hvis noen andre melder deg på en leir eller et annet arrangement.

I noen grad vil dine handlinger føre til at opplysninger registreres. Dette gjelder i hovedsak hvis du gir en gave til oss, da vi vil registrere beløp, dato og i noen tilfeller bankkonto, avhengig av betalingsmåte.

I det følgende finner du mer spesifikke opplysninger om hvordan vi samler inn og behandler persondata, og hva som er formålet med behandlingen.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om deg, hvis du har oppgitt dem:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kjønn, fødselsdato, personnummer (for de som ønsker skattefradrag for gaver). Opplysninger om ulike abonnementer lagres også (for eksempel Misjonstidende og regionblader).

Vi lagrer opplysninger om atferdsmønstre. Det kan for eksempel være om du har gitt en gave og evt hva du ønsker gaven skal brukes til, om du har deltatt på leir eller andre arrangementer, har vært leder på leir etc.

I tillegg lagrer vi informasjon om eventuell tilknytning til NMS/NMSU. Det kan være om du er medlem i NMS/NMSU eller medlem i en forening tilknyttet NMS/NMSU. I noen tilfeller lagrer vi opplysninger om familie (for å unngå doble utsendelser til samme husstand).

I forbindelse med arrangementer lagrer vi informasjon om allergier (hvis det er matservering). For deltakere på barne- og ungdomsleirer vil vi også lagre kontaktopplysninger om foreldre eller pårørende. Denne typen informasjon slettes når arrangementet er avsluttet.

For frivillige som deltar i barne- og ungdomsarbeid vil vi lagre opplysninger om at politiattest er mottatt.

Formål med behandlingen

NMS og NMSU behandler dine personopplysninger for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har overfor deg, og for å oppfylle de forventingene du har til oss.

Hvis du er giver vil vi sende deg takkebrev og informasjon om arbeidet du støtter. Hvis du har oppgitt personnummeret ditt, vil dette bli brukt til å opplyse skattemyndigheter i forbindelse med skattefradrag.

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med ulike abonnementer og medlemskapsordninger.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med påmelding til arrangementer, for eksempel leirer. Her vil vi bruke opplysninger om både kjønn og alder for å sikre at romplassering blir riktig og at deltakerne er i riktig alder i forhold til profilen på arrangementet.

Personopplysningene brukes også til å forbedre og videreutvikle våre tjenester, analysere og forstå markedstrender og for å tilby relevant markedsføring tilpasset deg og dine interesser. Vi vil tilby deg oppdatert informasjon om det arbeidet du støtter hvis du har gitt en gave. Hvis du deltar på arrangementer vil vi sende deg informasjon om lignende arrangementer. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon., og du kan velge i hvilke kanaler du vil ha informasjonen

Internt brukes opplysningene til statistikk og rapportering til styrende organer, men dataene er da anonymisert. Opplysningene utleveres ikke til andre uten din godkjenning, og vil aldri bli videresolgt.

Grunnlaget for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger finner vi i personvernforordningens art 6 nr 1, i følgende bokstavpunkter:

a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

Vi vil i de fleste tilfeller be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger

b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse,

Dette gjelder for eksempel abonnementer, medlemskap, etc

c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige

Vi vil dele opplysninger med skattemyndighetene hvis du vil ha skattefradrag for gaver. NMSU vil dele opplysninger med myndighetene eller organisasjoner som fordeler offentlig støtte, for å få økonomisk støtte for medlemmer.

f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn

Hvis du støtter oss med en gave vil vi gå ut fra at du er interessert i det arbeidet vi driver og sende deg informasjon om dette. Du kan når som helst si fra til oss hvis du ikke vil ha slik informasjon.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Med noen få unntak (beskrevet nedenfor) vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Vi deler informasjon med skattemyndighetene for å sikre skattefradrag for de av våre givere som ønsker det. Vi deler også adresseinformasjon med trykkerier i forbindelse med utsendelse av trykksaker, dette reguleres av databehandleravtaler med de aktuelle aktørene. NMSU vil dele opplysninger om medlemskap med myndigheter i forbindelse med søknad om offentlig støtte.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du når som helst kan kreve innsyn i egne personopplysninger. For å unngå misbruk skal en slik begjæring gjøres skriftlig og undertegnet, og i tvilstilfeller kan vi be om legitimasjon. Innsynsretten gjelder ikke personopplysninger som behandles for historiske og statistiske formål.

Du har rett til å korrigere opplysninger vi har om deg, og du kan bestemme selv i hvilke kanaler vi skal ha anledning til å ta kontakt med deg. På våre nettsider har du mulighet til å opprette en profil på «Min side», og der har du mulighet til selv å bestemme din informasjonsprofil. På «Mine sider» får du også informasjon om det meste av det vi har lagret av personopplysninger, og du har anledning til å korrigere dette.

Du kan når som helst be om at de personopplysninger vi har om deg skal bli slettet uten ugrunnet opphold. Unntak kan være noen opplysninger som vi er rettslig forpliktet til å beholde, som for eksempel dokumentasjon for innberettet skattefradrag. I slike tilfeller vil vi beholde et minimum av personopplysninger til denne plikten opphører.

Vi vil bare lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Hvis du er registrert som giver, vil vi lagre personopplysninger så lenge du er aktiv. Hvis du er passiv i fem år og ikke har gitt beskjed om at du ønsker fortsatt kontakt, vil dine personopplysninger anonymiseres .

Informasjonssikkerhet

Registre med personopplysninger lagres utelukkende hos tredjepart. Vi har databehandleravtaler med de som lagrer disse opplysningene på vegne av oss, og har grunn til å stole på at disse leverandørene har gode rutiner for sikkerheten.

Internt i organisasjonen forholder vi oss til rutiner i vårt internkontrolldokument. Alle ansatte som behandler personopplysninger er pålagt taushetsplikt. Vi begrenser antall ansatte som har tilgang til de registrene der personopplysninger er lagret, og påser at de som har tilgang har roller som bare gir anledning til å se og endre det som er nødvendig for den jobben de skal gjøre.

Kontaktperson

Åshild Ims Moberg
913 08 943
personvernombud@nms.no

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Spørsmål vedrørende innsyn, endring og sletting av personopplysninger kan rettes til vårt personvernombud. Rettinger og endringer kan også foretas på «Min side».

Vårt personvernombud

Åshild Ims Moberg
NMS
Postboks 226 Sentrum
4001 Stavanger

E-post: personvernombud@nms.no
Telefon: 913 08 943

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk