Hva er Frifond?

Frifond – hva er det? Hvem kan få det? Og hva må vi gjøre? Det kan være litt vrient å holde styr på. Da er du på rett side.

Hva er frifond?

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemskapsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Formålet med Frifondsmidlene er at de skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge.

Hvem kan få Frifondsmidler?

Lokallag som er innmeldt i NMSU, med 5 eller flere betalende medlemmer under fylte 26 år, og som har levert inn godkjent årsrapport kan få frifondsmidler.

Innlevering av årsrapport

Vi har en digital løsning både for innlevering av årsrapport og søking på prosjektmidler, gjennom «Min Side». For å logge inn her går du inn på nmsu.no, og finner Min Side (frivillig). Da blir du sendt videre til der du kan levere rapporter og søke om prosjektmidler.

Generelt om Frifond

Hos NMSU kan et lokallag få tilskudd på 3 ulike måter:

 • Driftsstøtte (på grunnlag av godkjent årsrapport)
 • Prosjektmidler (Gjennom egen søknad)
 • Oppstartsstøtte (nyoppstartede lag får 5000,-)

I året for innmelding får man oppstartsstøtte på 5000kr, siden man ikke har grunnlag for å motta driftsstøtte. Fra og med det andre året får man tildelt driftsstøtte. Denne blir tildelt på bakgrunn av innlevert og godkjent årsrapport. Til flere betalende medlemmer man har, til mer støtte får lokallaget tildelt. Prosjektmidler kan lokallag, som har fått godkjent årsrapport, søke på. Denne støtten skal brukes til et tidsavgrenset arrangement.

Frifondmidlene skal gå til lokal organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet i Norge.

For hvert lag som regnes som tellende mottar NMSU økonomisk støtte fra staten. Denne støtten distribuerer vi videre til våre lag. Hensikten med Frifondsmidlene er at dere skal få økonomisk støtte som skal brukes til aktiviteter, mat og materiell som kommer lagets medlemmer til gode.

For at laget kan regnes som tellende må laget:

 • Være en selvstendig enhet i organisasjonen.
 • Bestå av minst 5 tellende medlemmer under 26 år.
 • Ha egne vedtekter, eller følge organisasjonens standardvedtekter for lokallag.
 • Ha eget styre valgt av og blant medlemmene* (valget kan ikke avholdes sjeldnere enn hvert annet år).
 • Ha kontroll på egen økonomi, dvs. ha eget regneskap.
 • Sendt inn utfylt, datert og underskrevet årsrapport.

* OBS! Lokallag der bare 3 medlemmer eller færre er fylt 15 år trenger ikke ha eget styre valgt av og blant medlemmene.

Kravene til tellende medlemmer:

 • Medlemmene har individuelt og frivillig meldt seg inn i laget før 31.desember i grunnlagsåret.
  (eks. Det man får utbetalt i støtte i 2022 er på bakgrunn av antall betalende medlemmer i 2021.)
 • Hvert medlem må ha betalt en årlig medlemskontingent* på minimum 50 kroner.
 • Medlemmet er under fylte 26 år.

* Kontingenten må kunne spores tilbake til hvert enkelt medlem (dette kan være vipps-kvittering, bankbilag, kontantkvittering o.l)

Årsrapporten

For å få godkjent årsrapporten er dette viktig:

 • All informasjon i årsrapporten er fylt inn.
 • Kontonummer er viktig å få med for å få støtten utbetalt.
 • Medlemslisten MÅ inneholde navn, adresse, fødselsår, og dato for innbetalt kontingent på minimum kr 50,-.
 • Bekreftet at forrige støtte er brukt innen 30. juni.

Støtten kan ikke:

 • Brukes til å lønne ansatte.
 • Brukes til innsamlingsaktivitet.
 • Brukes til å bygge egenkapital.
 • Brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet.
 • Brukes til å kjøpe rusmidler.

Lokallagene må ha brukt Frifondmidlene innen 30.juni i kalenderåret etter utbetalingen har skjedd. Dersom lokallaget ikke bruker opp midlene innen denne dato (30.juni), skal sentralleddet (NMS U) kreve tilbake de ubrukte midlene. Bruken av midlene må bekreftes på et enkelt skjema på Min Side. Fristen for bekreftelse av bruken av tildelte midler er 15. august hvert år.

Prosjektmidler

Det er bare lokallag innmeldt i NMSU, som har fått godkjent årsrapporten, som kan søke på prosjektmidler. Søknadsskjema finner man på Min Side med normalfrist 1.juni.

 • Som hovedregel delfinansieres prosjektet, men enkelte kan fullfinansieres.
 • Dersom et lag har fått tildelt prosjektstøtte et år, kan det søke om støtte til det samme prosjektet ytterligere to år.

Klagemuligheter for forfordeling av Frifond og prosjektmidler

Lokallag som har søkt om støtte innen søknadsfristen i en tildelingsrunde kan påklage tildelingsvedtaket.

 • Klagen skal sendes til NMSU sentralt innen 3 uker etter at informasjonen om tildelingen er
 • Sendt fra NMSU. Klagen skal omhandle hva en ønsker endre i vedtaket og begrunne dette.
 • Klagen vil behandles av Landsstyrets AU.
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk