Varsling

Dette er en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold i NMSU.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i NMSU, herunder brudd på lov eller forskrift eller brudd på retningslinjer eller etiske normer.

Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om:

 • Diskriminering og mobbing
 • Seksuelle krenkelser og trakassering, eller mistanke om det
 • Svikt i sikkerhetsrutiner
 • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav og NMSU sine retningslinjer
 • Korrupsjon og andre økonomiske misligheter
 • Ytringer og praksis som bryter med NMSU og NMS sine grunnleggende verdier

Hva som ikke regnes som kritikkverdige forhold å varsle om:

 • Personalkonflikter
 • Faglig uenighet
 • Ordinære avviksmeldinger gjennom HMS-systemet o.l.

Med forhold i NMSU menes både forhold på arbeidsplassen, men også leirer, turer, arrangementer, og lokallag som er i regi av eller tilknyttet NMSU.

Hvem kan varsle?

Rutiner for varsling gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte og andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i NMSU. Ansattes rettigheter/plikter ifb varsling er regulert i loven. Det finnes ikke eget lovverk på dette området for frivillige. Dersom frivillige, tillitsvalgte eller andre varsler vil sakene likevel bli håndtert etter samme interne prosedyre. NMSU og NMS sine varslingsprosedyrer er sammenfallende. Man kan dermed både benytte NMS sin varslingskanal og NMSU sin varslingskanal (her) for å varsle kritikkverdige forhold i både NMS og NMSU.

Les mer om NMSU varslingsrutinene HER.
Les mer om NMS varslingsrutinene HER.

Hvordan varslingene behandles?

Alle innrapporterte saker vil bli håndtert på en seriøs måte. NMSU vil gå gjennom påstandene i varselet og vurdere om det skal igangsettes undersøkelse. Varsleren vil bli informert innen to uker om en undersøkelse vil bli igangsatt.

Alle saker håndteres strengt konfidensielt, men den anklagede personen / instansen har rett til å bli informert om påstandene.

Varsleren vil ikke bli møtt med noen form for gjengjeldelse så lenge man rapporterer mistanke om brudd og handler i god tro.

Ledere og/eller ansatte som gjengjelder mot varsleren vil bli utsatt for disiplinære tiltak.

På samme måte er varsleren ansvarlig for sine egne handlinger, og alle som bevisst sender inn falske varsler, vil bli møtt med disiplinære tiltak.

Hvordan varsle?

Varsling kan gjøres både muntlig og skriftlig, men fortrinnsvis skriftlig via nettskjema nedenfor.

Varselet kan gjøres anonymt. Vær imidlertid oppmerksom på at ved anonymt varsel er det svært begrensede muligheter for oppfølging eller eventuelle sanksjoner dersom det gjelder urettmessige forhold som varsler selv har blitt utsatt for.

Varsling NMSU

  Ditt navn:
  Din e-post:
  Emne:
  Din henvendelsen:

  Er det dokumentasjon/vedlegg som kan støtte henvendelsen?
  Etter vurderingen kan du bli spurt om å legge til dokumentasjon.
  JaNei

  Hvem vil du sende henvendelsen til:
  Du kan velge mellom å sende varslingen til din nærmeste overordnede eller Varslingsutvalget i NMSU (VU).
  Skriv epostadressen til mottaker av varslingen:

  Jeg godkjenner bruk av informasjon lagt til behandling av henvendelsen:
  JaNei

  Erklæring:
  - Varslers identitet behandles som fortrolig informasjon.
  - Denne varslingen skal bli sendt kun til mottakeren valgt ovenfor.
  - Ingen informasjon vil bli lagret gjennom dette skjemaet.

  Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk